HCL nr. 077 din 27.03.2019

0
HCL nr. 077 din 27.03.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 77 din 27.03.2019

privind aprobarea DALI-ului și a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie: „Reabilitare trotuare în municipiul Roman, jud. Neamț”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 6090/25.03.2019 inițiată de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 6098/25.03.2019 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul favorabil nr. 28 din 27.03.2019 al Comisiei pentru Urbanism şi Administrarea Teritoriului avizul favorabil nr. 77 din 27.03.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6245 din 27.03.2019 dat de Secretarul Municipiului Roman;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată precum si ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiii finantate din fonduri publice;

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d” și alin. 6, lit. “a”, pct. 13, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă DALI actualizat pentru obiectivul de investitie „Reabilitare trotuare în municipiul Roman, jud. Neamț”.

Art. 2 Se aprobă Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare trotuare în municipiul Roman”, jud. Neamț, propus a fi finanțat din împrumut, în valoare totală de 8.956.406,73 lei, din care C+M este de 7.792.780,70 lei, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr. 70/29.03.2018 se abrogă.

Art. 4 Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Secretarului municipiului Roman instituţiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU