HCL nr. 075 din 27.03.2019

  0
  1004

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 75 din 27.03.2019

  privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. nr. 124/2014 privind stabilirea cotei părți din chiria ce va fi încasată de către titularii dreptului de administrare asupra bunurilor proprietate publică în cazul închirierii acestor bunuri

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 6057 din 25.03.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate comun nr. 6058 din 25.03.2019 al Direcției Economice și al Direcției Juridice și Administrație Publică;

  Văzând avizul favorabil nr. 29 din 27.03.2019 al Comisiei pentru Buget finanţe, avizul favorabil nr. 75 din 27.03.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6245 din 27.03.2019 dat de către Secretarul municipiului Roman;

  Având în vedere prevederile art. 16, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cele ale art. 36, alin. 2, lit. ”c” şi alin. 6, lit. “a”, precum şi cele ale art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

  În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 124/2014, care va avea următorul conținut:
  „Se aprobă cuantumul chiriei ce va fi virată bugetului local al municipiului Roman de către titularii dreptului de administrare a unor bunuri proprietate publică a unității administrativ teritoriale ce închiriază bunurile pe care le au în administare, respectiv 20% din chiria încasată”.

  Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii, autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului Roman

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ioana Roxana IORGA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU