HCL nr. 073 din 31.03.2021

0
HCL nr. 073 din 31.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 73 din 31.03.2021

privind aprobarea concesionării directe a unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 21637 din 22.03.2021 înaintat de către Primar – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 22136 din 23.03.2021 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 23326 din 25.03.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 25 din 29.03.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 82 din 30.03.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Având în vedere avizele favorabile nr. 369 și 371 din 3.03.2021, privind neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului național de apărare, emise de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Structura Teritorială Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Studiile de Oportunitate nr. 22141 și 22142 din 23.03.2021 privind concesionarea directă a terenurilor înscrise in anexa nr. 1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă concesionarea directă, a terenurilor înscrise în anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU