HCL nr. 074 din 14.04.2022

0
HCL nr. 074 din 14.04.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 74 din 14.04.2022
privind aprobarea rectificării bugetului local  pe anul 2022
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 26850 din 12.04.2022 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, raportul de specialitate nr. 27135 din 13.04.2022 întocmit de Direcția Economică.

Văzând avizul de legalitate nr. 27170 din 14.04.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 46 din 14.04.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 82 din 14.04.2022 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2022, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2022, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului local la Direcția de Asistență Socială Roman, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă rectificarea bugetului local la unitățile de învățământ, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Spitalul Municipal de Urgență Roman, conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții din bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Spitalul Municipal de Urgență Roman, conform anexei nr. 6 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 1