HCL nr. 075 din 14.04.2022

  0
  315

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRE

  Nr. 75 din 14.04.2022
  privind alocarea unei sume din bugetul local
  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 25079 din 05.04.2022 iniţiat de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 25107 din 06.04.2022 întocmit de către Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 27170 din 13.04.2022 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 47 din 14.04.2022 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 8 din 14.04.2022 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 83 din 14.04.2022 al Comisiei juridice,

  Examinând adresa nr. 4/08.02.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 9138/09.02.2022, înaintată de Asociația „Rareș-Marian” Roman;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

  În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,a”, „d”, „e” și „f”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, precum şi ale art. 139, alin. 3, lit. „a”, art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 250.700 lei pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor culturale, artistice, religioase, educative și sportive organizate cu prilejul „Zilelor municipiului Roman” 2022, ediția a XII-a.

  Art. 2. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

  Art. 3. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
  Consilier,
  Ștefan-Ionuț GÂRBEA

  CONTRASEMNEAZĂ,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
  Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 16
  Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
  Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
  Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0