HCL nr. 073 din 14.04.2022

0
HCL nr. 073 din 14.04.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 73 din 14.04.2022
privind actualizarea acordului de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 199 din 22.08.2019

PROIECT: „CARE – COMUNITATE PENTRU ALTERNATIVE FAMILIALE, RECUPERARE ŞI EGALITATE”, Obiectivul de investiţii:
“CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI – NC 59588”;
Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale;
Prioritatea de Investiţii: 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale;
Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale P.O.R. 2019/8/8.1/8.3/C
Grup vulnerabil: Copii
Apel de proiecte nr. 2

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 26931 din 13.04.2022 înaintat de către domnul Primar Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 27050 din 13.04.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 27170 din 13.04.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 45 din 14.04.2022 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum și avizul favorabil nr. 81 din 14.04.2022 al Comisiei juridice;

Luând în considerare actualizarea noilor valori ale investiției ce se implementează conform Contractului de finanțare nr. 5959/15.09.2020 așa cum s-au aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 247 din 15.11.2021,

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,
În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, alin. 3, lit. „f”, ale art. 14, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administarativ,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă actualizarea Acordului de parteneriat nr. 28667 din 06.08.2019 dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ – lider de proiect şi U.A.T. Municipiul Roman în vederea implementării în comun a proiectului, conform anexei la prezenta hotărâre;

Art. 2. Se împuterniceşte domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze toate actele necesare în numele Municipiului Roman și se dă mandat de a semna orice actualizare ulterioară a acestuia;

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ – dnul Leonard Achiriloaei;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului Managementul Proiectelor – Municipiul Roman;
  • DGASPC Piatra-Neamț.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 13
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 3
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0