HCL nr. 072 din 31.03.2021

0
HCL nr. 072 din 31.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 72 din 31.03.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Amenajare Cartier Locuințe unifamiliale și lotizare teren”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 21961 din 22.03.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 22200 din 23.03.2021 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;

Văzând avizul de legalitate nr. 23326 din 25.03.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul nr. 24 din 29.03.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul nr. 81 din 30.03.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R, modificată şi completată, ale art. 25, art. 56, alin. 1 și 3, precum și cele ale anexei 1 la Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. (6), lit. „c” al art. 139, al art. 140, alin. (1), si al art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal ”AMENAJARE CARTIER LOCUINȚE UNIFAMILIALE ȘI LOTIZARE TEREN – str. Mihai Viteazu, nr. 55A și Tarla ’’Poligon”, tarla 21, parcelă 173/17 – Roman”, proiect nr. 13/2020 elaborat de S.C. Partener Creativ Office S.R.L. Piatra Neamț, beneficiar S.C. TCE NEIGHBORHOOD S.R.L., cu valabilitate de 5 ani.

Art. 2 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU