HCL nr. 071 din 31.03.2021

0
HCL nr. 071 din 31.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 71 din 31.03.2021

privind nominalizarea de către Consiliul local al Municipiului Roman a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere prevederile:

  • referatul de aprobare nr. 20704/2021 inițiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 20848/2021 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul de legalitate nr. 23328 din 25.03.2021 dat de Secretarul general al municipiului Roman prin directorul Direcției Juridice și Administrație Publică, avizul favorabil nr. 22 din 29.03.2021 al comisiei pentru administraţie publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 80 din 30.03.2021 al comisiei juridice;
  • prevederile art. 485, alin. (1) – alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 11, alin. (4), lit. e) și alin. (6), art. 12, alin. (5) din Anexa nr. 6 – Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „c” și ale art. 405, 407 și 408 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 În vederea constituirii prin dispoziția primarului a comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Roman, pentru activitatea desfășurată începând cu anul 2020, Consiliul local nominalizează doi consilieri, care vor avea calitatea de evaluatori, după cum urmează:

  • Ioana Roxana IORGA;
  • George-Alexandru BĂLAN.

Art. 2 Pentru activitatea desfășurată începând cu anul 2020, evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Roman, va fi efectuată de către comisia de evaluare stabilită prin dispoziția primarului municipiului Roman, conform art. 1, fără a fi necesară contrasemnarea acesteia.

Art. 3 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU