HCL nr. 071 din 27.03.2019

0
HCL nr. 071 din 27.03.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 71 din 27.03.2019

privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 5984 din 22.03.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – Lucian Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 5985 din 22.03.2019 întocmit de către Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 26 din 27.03.2019 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 71 din 27.03.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6245 din 27.03.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum şi cele ale art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor natural- Legea nr. 123/2012;

În temeiul dispoziţiilor articolului 36, alin. 2, lit. ,,c” și alin. 5, lit. ,,a”, ale art. 45, alin. 3, ale art. 124, precum ale art. 115, alin. 1, lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se instituie dreptul de uz cu titlul gratuit, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenurilor în suprafaţă totală de 1,00 m.p., proprietate publică a Municipiului Roman situat pe str. Dobrogeanu Gherea pentru amplasarea unui bloc de măsură şi protecţie trifazat şi a unei firide electrice necesare realizării obiectivului „Alimentare cu energie electrică birouri pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară situat pe str. Sucedava, nr. 148.”

Art. 2 Se instituie dreptul de servitute de trecere subterană în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafaţă de 75 mp situat pe str. Dobrogeanu Gherea, pe durata executării lucrărilor aferente liniilor electrice de 0,4KV și 20 KV aferente obiectivului de la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarul municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU