HCL nr. 070 din 31.03.2021

0
HCL nr. 070 din 31.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 70 din 31.03.2021

privind aprobarea listei finale de priorităţi pentru anul 2021, în vederea repartizării locuinţelor sociale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de necesitate nr. 4088 din 18.03.2021 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
  • referatul de aprobare nr. 21320 din 19.03.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 21632 din 22.03.2021 întocmit de către Direcția juridică și Administrație Publică;
  • avizul de legalitate nr.23326 din 25.03.2021 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 33 din 29.03.2021 al Comisiei pentru bugetfinanțe, precum și avizul favorabil nr. 79 din 30.03.2021 al Comisiei juridice;
  • art. 43 din Legea nr. 114/1996 – Legea locuinței, republicată, cu modificările și completările actuale;
  • art. 21, alin. (2) din H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. c) și d), alin. 6 lit. a), alin. 7, lit b) și q) și alin. 8, lit. b), al art. 139, alin 1, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă lista de priorităţi pentru anul 2021, în vederea repartizării locuinţelor sociale disponibile, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărarea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU