HCL nr. 070 din 27.03.2019

0
HCL nr. 070 din 27.03.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 70 din 27.03.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 284/2018 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere :

  • expunerea de motive nr. 5867/2019 iniţiată de către Primarul municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate comun nr. 5868/2019 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Direcţia Economică;
  • prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ; – H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

Luând în considerare procesul-verbal nr. 476/4724/2019 din care rezultă îndeplinirea condiţiei de consultare a organizaţiilor sindicale şi a reprezentanţilor salariaţilor la nivel de unitate, cu privire la stabilirea salariilor;

  • avizul favorabil nr. 27 din 27.03.2019 al comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 70 din 27.03.2019 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 6245 din 27.03.2019 dat de Secretarul municipiului Roman;
  • prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Începând cu data de 01.04.2019, se modifică Anexa nr.5 a H.C.L. nr. 284/2018 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Roman prin Direcția Municipal Locato Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU