HCL nr. 069 din 31.03.2021

0
HCL nr. 069 din 31.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 69 din 31.03.2021

privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în anexa la H.C.L. nr. 171/20.11.2008 privind aprobarea propunerii de modificare și completare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 20.719 din 18.03.2021 întocmit de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 21.353 din 19.03.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 23326 din 25.03.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 23 din 29.03.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum si avizul favorabil nr. 78 din 30.03.2021al Comisiei juridice;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, ale art. 139, ale art. 140, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei nr 1, poziția 9, aliniatul 2 din H.C.L. nr. 171/20.11.2008, în sensul înscrierii corecte a numărului de niveluri ca fiind <C1-școală P+2E> în loc de <P+3E>, cum în mod greșit s-a înscris.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 171/20.11.2008 rămân neschimbate.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU