HCL nr. 069 din 27.03.2019

0
HCL nr. 069 din 27.03.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 69 din 27.03.2019

privind aprobarea concesionării unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 5877 din 21.03.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 5879 din 21.03.2019 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 25 din 27.03.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 69 din 27.03.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 6245 din 27.03.2019 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c” și alin. 5, lit. „a” şi „b”, precum şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Studiile de oportunitate nr. 5880, 5881, 5883, 5884 din 21.03.2019 privind concesionarea unor terenuri pentru construcţii, elaborat de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

Art. 2 Aprobă concesionarea directa si prin licitaţie publică, a terenurilor pentru construcţii înscrise în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Documentaţia de atribuire se va elabora în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 42/31.03.2014.

Art. 4 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU