HCL nr. 06 din 31.01.2018

  0
  957

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 6 din 31.01.2018

  privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 1.320 din 22.01.2018 iniţiată de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 1.321 din 22.01.2018 întocmit de către Compartimentul Evidenţă Patrimoniu din cadrul Serviciului Administraţie Publică Locală;
  Văzând avizul favorabil nr. 2 din 31.01.2018 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 6 din 31.01.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 1924 din 31.01.2018 al Secretarului municipiului Roman;
  Având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
  În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, ale art. 121, ale art. 122, ale art. 45, alin. 3, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1. Se aprobă inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
  Art. 2. Direcţia Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidenţele mijloacelor fixe.
  Art. 3. Compartimentul Gestiune şi Valorificare Patrimoniu Imobiliar va întreprinde demersurile necesare efectuării operaţiunilor de publicitate imobiliară.
  Art. 4. În baza prezentei Compartimentul evidenţă patrimoniu va proceda la actualizarea bazei de date electronice nongrafice privind inventarul terenurilor proprietate privată a municipiului Roman.
  Art. 5. La data întrării în vigoare a prezentei hotărâri poziţia 2 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 76 din 06.06.2013 se abrogă.
  Art. 6. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Radu Cătălin CURPĂN

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU