HCL nr. 068 din 31.03.2021

0
HCL nr. 068 din 31.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 68 din 31.03.2021

privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2021, în vederea repartizării locuinţelor destinate tinerilor, construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 20983 din 18.03.2021 întocmit de către Primarul municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 21498 din 19.03.2021 întocmit de către Serviciul Administrație Publică Locală;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 23326 din 25.03.2021 dat de către Secretarul General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 21 din 29.03.2021 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, precum și avizul favorabil nr. 77 din 30.03.2021 al Comisiei Juridice;

În temeiul prevederilor Legii nr. 114/1996R – Legea locuinţei, ale H.G. nr. 592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, precum şi dispoziţiile H.C.L. Roman nr. 69/2020;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 7, lit. „q”, ale art. 139, ale art. 140, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă lista de priorităţi A.N.L. pentru anul 2021, în vederea repartizării locuinţelor construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, care se vor disponibiliza in acest an, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU