HCL nr. 066 din 30.03.2022

0
HCL nr. 066 din 30.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 66 din 30.03.2022
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 272/25.11.2021 și Hotărârii Consiliului Local nr. 283/08.12.2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 18628 din 15.03.2022 întocmit și înaintat de către primarul municipiului Roman domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 18983 din 16.03.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 21965 din 24.03.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 42 din 28.03.2022 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum si avizul favorabil nr. 73 din 28.03.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere adresa nr. 18.464 din 14.03.2021 înaintată de Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. ”c” și alin. 6, lit. „b”, al art. 139, alin. 3, lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă modificarea poziției 2289 din Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 272/25.11.2021, care va avea conținutul prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2. Se aprobă modificarea poziției 14 din Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 283/08.12.2021, care va avea conținutul prevăzut în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 272/25.11.2021 și ale H.C.L. nr 283/08.12.2021, rămân neschimbate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0