HCL nr. 065 din 30.03.2022

0
HCL nr. 065 din 30.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 65 din 30.03.2022
privind actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 21391 din 23.03.2022 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 21711 din 24.03.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administraţie Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 21965 din 24.03.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, precum și avizul nr. 15 din 28.03.2022 al Comisiei pentru urbanism şi  administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 72 din 28.03.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere adresele cu numerele 13630/09.03.2022 și 14254/09.03.2022, privind introducerea în inventarul domeniului privat a unor terenuri, precum și procesul verbal nr. 21113/23.03.2022 încheiat de comisia de stabilire a valorilor de intrare a terenurilor din domeniul privat/public al municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile:

  • art. 1, alin. (5) din anexa la Ordinul 3471/2008,
  • art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale art. 354, 355 şi ale art. 357, alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
  • art. 4, art. 6 și art. 9 din H.G. nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. Se aprobă actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se dă acordul de principiu asupra scoaterii din domeniul privat al Municipiului Roman a suprafețelor de teren înscrise la poziția 2300 și la poziția 2301 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, pentru a fi puse la dispoziția Comisiei municipale de fond funciar.

Art. 3. Direcţia Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele mijloacelor fixe.

Art. 4. În baza prezentei, Biroul evidență patrimoniu și asociații de proprietari va proceda la actualizarea bazei de date electronice nongrafice privind inventarul terenurilor proprietate privată a municipiului Roman.

Art. 5. Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

Art. 6. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi ”pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi ”împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0