HCL nr. 066 din 27.03.2019

0
HCL nr. 066 din 27.03.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 66 din 27.03.2019

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 5713 din 20.03.2019 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 5714 din 20.03.2019 întocmit de către Direcția de Asistență Socială și Biroul Juridic-Contencios;

Văzând avizul favorabil nr. 22 din 27.03.2019 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 66 din 27.03.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6245 din 27.03.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Luând în considerare adresa Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman înregistrată la Primăria municipiului Roman nr. 5505 din 18.03.2019;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b”, din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Direcția de Asistență Socială Roman și Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU