HCL nr. 067 din 27.03.2019

0
HCL nr. 067 din 27.03.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 67 din 27.03.2019

privind aprobarea listei finale de priorităţi A.N.L. pentru anul 2019, în vederea repartizării locuinţelor construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 5834 din 21.03.2019 întocmită de către Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 5835 din 21.03.2019 întocmit de către Serviciul Administraţie Publică Locală – Compartiment Evidență Patrimoniu;

Văzând avizul favorabil nr. 23 din 27.03.2019 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 67 din 27.03.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6245 din 27.03.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

În temeiul prevederilor Legii nr. 114/1996R – Legea locuinţei, ale Legii nr. 213/1998R privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, precum şi cele ale H.C.L. Roman nr. 176/2009, H.C.L. Roman nr. 183/2009 și H.C.L. nr. 38/2017;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „c”, lit. „d”, ale art. 45, alin. 2, lit. „c”, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă lista de priorităţi A.N.L. pentru anul 2019, în vederea repartizării locuinţelor construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU