HCL nr. 065 din 27.03.2019

  0
  698

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 65 din 27.03.2019

  privind aprobarea efectuării unei cheltuieli

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 5741 din 20.03.2019 iniţiată de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 5742 din 20.03.2019 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

  Văzând avizul favorabil nr. 26 din 27.03.2019 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 9 din 27.03.2019 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 65 din 27.03.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6245 din 27.03.2019 dat de Secretarul municipiului Roman.

  Având în vedere prevederile art. 124 din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală, precum și dispozițiile art. 874 din Noul Cod Civil;

  În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, precum şi art. 45 şi 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă efectuarea unei cheltuieli în sumă de 2.000 lei pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor dedicate „Zilei Naţionale a Veteranilor de Război” 2019.

  Art. 2 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ioana Roxana IORGA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU