HCL nr. 064 din 30.03.2022

0
HCL nr. 064 din 30.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 64 din 30.03.2022
privind modificarea H.C.L. nr. 13/2016 și a H.C.L. nr. 145/2017 privind aprobarea Raportului de evaluare al Comisiei de evaluare şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate unui operator de transport

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 21733 din 24.03.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 21734 din 24.03.2022 al Serviciului Autorizări, Comercial, Transport;

Văzând avizul de legalitate nr. 21965 din 24.03.2022 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 13 din 28.03.2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 70 din 28.03.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Hotărârilor de Consiliu Local nr. 145/31.01.2017 și nr.  13/28.01.2016 prin care s-a aprobat atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate din municipiul Roman operatorului S.C. PRISTYL S.R.L. pentru traseele nr. 2, nr. 3 și nr. 5;

Luând în considerare adresa nr. 16074/04.03.2022 înaintată de S.C. PRISTYL S.R.L., operatorul serviciului de transport public local din Municipiul Roman, precum și art. 21 din Contract nr. 3337/12.02.2016 și Contract nr. 14835/04.12.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 1166 și urm C civ și dispozițiile art. 8 alin. (3), lit. d^2 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „d” și alin. (7), lit. „n”, al art. 139, alin. (3), lit. „h” al art. 140, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 19 din următoarele contracte:

  • Contractul nr. 3337/12.02.2016, încheiat cu privire la traseul nr. 5 din municipiul Roman, cu valabilitate până la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, așa cum aceasta a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 27.01.2022;
  • Contractul nr. 14835/04.12.2017, încheiat cu privire la traseele nr. 2 și nr. 3 din municipiul Roman, cu valabilitate până la data de 03.12.2023, care va avea următorul conținut:
    “Prezentul contract poate fi cesionat numai în cazul în care operatorul se divizează, fuzionează ori înfiinţează o filială, în limitele/condiţiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 şi de cele ale cadrului legislativ din domeniul achiziţiilor publice şi cu aprobarea autorităţilor deliberative ale autorităţilor administraţiei publice locale.”

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Roman prin Serviciul Autorizări, Comercial, Transport din cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al municipiului Roman.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi ”pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi ”împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0