HCL nr. 063 din 30.03.2022

0
HCL nr. 063 din 30.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 63 din 30.03.2022
privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor destinate tinerilor, construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 18622 din 15.03.2022 întocmit de către Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 18977 din 16.03.2022 întocmit de către Biroul

Evidenţă Patrimoniu și Asociații de Proprietari din cadrul Direcției Juridice și Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 21965 din 24.03.2022 dat de către Secretarul General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 12 din 28.03.2022 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, precum și avizul favorabil nr. 69 din 28.03.2022 al Comisiei Juridice;

În temeiul prevederilor Legii nr. 114/1996R – Legea locuinţei, ale H.G. nr. 592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, precum şi dispoziţiile H.C.L. Roman nr. 69/2020;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 7, lit. „q”, ale art. 139, alin. (3), lit. ”g”, ale art. 140, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă lista de priorităţi A.N.L. pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor construite în Roman de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, care se vor disponibiliza in acest an, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Roman și Comisia pentru repartizarea locuințelor ANL vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi ”pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi ”împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0