HCL nr. 062 din 30.03.2022

0
HCL nr. 062 din 30.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 62 din 30.03.2022
privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 18624 din 15.03.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 19811 din 17.03.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 21965 din 24.03.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, precum şi avizul favorabil nr. 41 din 28.03.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 68 din 28.03.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere cererea nr. 4450 din 21.12.2021 depusă de doamna Grigore Elena – Irina, cererea nr. 106 din 13.01.2022 depusă de domnul Iacob Marius Mihai, cererea nr. 887 din 26.02.2021 depusă de doamna Moisă Daniela, cererea nr. 403 din 27.01.2022 depusă de domnul Moraru Ciprian Emil, cererea nr. 789 din 17.02.2021 depusă de doamna Grigore Margareta, precum și procesul verbal nr. 18979/16.03.2022 încheiat de
Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L.;

Luând în considerare prevederile art. 10 și următoarele din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și ale art. 19^2, din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „b”, ale art. 139, alin. 2, ale art. 140, alin. 1, precum și ale ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl 4, sc. A, ap. 5, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 70.861,6 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 2. Se aprobă vânzarea, către doamna Grigore Elena – Irina, posesoare a CI seria xx nr. xxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 25/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl 4, sc. A, ap. 5, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 51,72 mp, suprafață construită de 67,03 mp, teren în folosință CPT 21,49/419, înscris în CF a UAT Roman nr. 53459-C1-U12.

Art. 3. Vânzarea locuinţei identificată la art. 1 și 2 din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 10.629,24 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 708,62 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 15 ani, conform planului de rambursare – anexa 1 la prezenta hotărâre.

Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 4. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl. 12, sc. A, ap. 11, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 134.830,6 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 5. Se aprobă vânzarea, către domnul Iacob Marius Mihai, posesoare a CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 111/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl. 12, sc. A, ap. 11, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 51,55 mp, teren în folosință CPT 18.88, înscris în CF a UAT Roman nr. 59056-C1-U35.

Art. 6. Vânzarea locuinței identificată la art. 4 și 5 din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 20.224,59 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 1348,31 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 25 ani, conform planului de rambursare – anexa 2 la prezenta hotărâre.

Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 7. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Stefan cel Mare , bl 15, sc. D, ap. 16, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 133.089 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 8. Se aprobă vânzarea, către doamna Moisă Daniela, posesoare a CI seria xx nr. xxxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 291/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Stefan cel Mare , bl 15, sc. D, ap. 16, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 54,79 mp, suprafață construită de 69,81 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPI 8.73/791 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U26.

Art. 9. Vânzarea locuinţei identificată la art. 7 și 8 din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 19.963,35 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 1330,89 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 15 ani, conform planului de rambursare – anexa 3 la prezenta hotărâre.

Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 10. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Stefan cel Mare , bl 15, sc. D, ap. 32, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 93.218,5 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 11. Se aprobă vânzarea, către domnul Moraru Ciprian Emil, posesoare a CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 307/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Stefan cel Mare , bl 15, sc. D, ap. 32, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 37.91 mp, suprafață construită de 51.90 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPI 7.41/791, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U19.

Art. 12. Vânzarea locuinței identificată la art. 10 și 11 din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 30.000 lei, reprezentând 32.18245% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 932.18 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 20 ani, conform planului de rambursare – anexa 4 la prezenta hotărâre.
Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 13. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Stefan cel Mare , bl 15, sc. D, ap. 15, jud. Neamț, întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 123.030 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 14. Se aprobă vânzarea, către doamna Grigore Margareta, posesoare al CI seria xx nr. xxxxx, în calitate de titulară al contractului de închiriere nr. 290/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Str. Stefan cel Mare , bl 15, sc. D, ap. 15, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 53,66 mp, suprafață construită de 64,49 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPI 8.06/791, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U28.

Art. 15. Vânzarea locuinței identificată la art. 13 și art. 14 din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală, la prețul de 123.030 lei, la care se adaugă comisionul de 1%, respectiv 1230 lei.

Art. 16. Se acordă mandat Primarului municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilelor menționate la art. 2, art. 5, art. 8, art. 11, art. 14 și să semneze la notar contractele de vânzare-cumpărare cu privire la aceste imobile.

Art. 17. Directia Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 18. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0