HCL nr. 060 din 31.03.2021

0
HCL nr. 060 din 31.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 60 din 31.03.2021

privind completarea H.C.L. nr. 28/2021 privind aprobarea componenței unor comisii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 20272 din 16.03.2021 iniţiat de către dl. Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 20331 din 17.03.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 23326 din 25.03.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 18 din 29.03.2021 al Comisiei pentru administrației publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 69 din 30.03.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, ale H.C.L. nr. 58/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și efectuare transport persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi în municipiul Roman;

Luând în considerare Referatul nr. 20055/16.03.2021 a Direcției juridice și administrație publică locală – Serviciul autorizări comercial, transport, prin care solicită desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local în Comisia de analizare și soluționare a contestațiilor la procedura de atribuire în gestiune delegate a serviciului de transport public în regim de taxi și în regim de închiriere.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), art. 139, art. 140 și art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă completarea art. 9 din H.C.L. nr. 28/2001 privind aprobarea componenței unei comisii, cu un nou alineat care va avea următorul conținut:
(2)
Se aprobă componența Comisiei de analizare și soluționare a contestațiilor la procedura de atribuire în gestiune delegate a serviciului de transport public în regim de taxi și în regim de închiriere, după cum urmează:

  1. Ștefan-Ionuț GÂRBEA – consilier local;
  2. Radu-Constantin SAMSON – consilier local;
  3. Reprezentant al aparatului de specialitate al primarului;
  4. Reprezentant al aparatului de specialitate al primarului;
  5. Reprezentant al aparatului de specialitate al primarului.

Art. 2 Se împuternicește Primarul municipiului Roman, să nominalizeze, prin Dispoziție, reprezentanții aparatului de specialitate al Primarului în comisia menționată la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU