HCL nr. 059 din 31.03.2021

  0
  311

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 59 din 31.03.2021

  privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale din Municipiul Roman, județul Neamț

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 17499 din 08.03.2021 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 17699 din 09.03.2021 întocmit de către Serviciul Situaţii de Urgenţă, SSM şi PSI;

  Văzând avizul de legalitate nr. 23326 din 25.03.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 17 din 29.03.2021 al comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil nr. 68 din 30.03.2021al comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile art. 4, alin. 1, art. 13, lit. „a” şi art. 14, lit. „a” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cele ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă cu modificările şi completările ulterioare;

  Având în vedere dispozitiile art. 129, alin. 2, lit. „d” și alin. 7, lit. „h” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În temeiul dispozitiilor art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale întocmit de către Serviciul Situaţii de Urgenţă, SSM, Protectie Civilă, conform anexei la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează anual de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă.

  Art. 3 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgență va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  Art. 4 Secretarul general Municipiului Roman va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  George-Dragoș BARCĂ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU