HCL nr. 05 din 31.01.2018

0
HCL nr. 05 din 31.01.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 5 din 31.01.2018

privind aprobarea îndreptării unei erori materiale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1215 din 19.01.2018 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 1216 din 19.01.2018 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
Văzând avizul favorabil nr. 1 din 31.01.2018 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 5 din 31.01.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1924 din 31.01.2018 dat de către Secretarul municipiului Roman;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, precum şi ale art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. “a”, pct. 16 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45, alin. 1 şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale de la poziţia 1, coloana 3, din anexa la H.C.L. nr. 195/28.09.2017 privind aprobarea vânzării unor imobile prin înscrierea suprafeței corecte de „80 m.p.” în loc de „90 m.p.”.
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 195/28.09.2017 rămân neschimbate.
Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU