HCL nr. 059 din 21.03.2019

0
HCL nr. 059 din 21.03.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 59 din 21.03.2019

privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 3521 din 18.03.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum si raportul de specialitate nr. 3503 din 18.03.2019 intocmit de către Directia de Asistenta Sociala a municipiului Roman;

Văzând avizul favorabil nr. 21 din 21.03.2019 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 59 din 21.03.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 5800 din 21.03.2019 dat de Secretarul Municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 6, lit. „z”, alin. (hh), ale art. 15, alin. 3, precum și ale art. 16, alin. 5 din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială;

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006R privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cele ale Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea excluziunii sociale, precum și cele ale Legii nr. 17/2000R privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, al art. 45, precum şi al art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de acordare a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente şi medicamente pentru familiile din care cel putin un membru este pensionar sau persoana cu handicap, persoanele singure pensionare şi persoanele singure incadrate in grad de handicap din municipiul Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 20/16.02.2018 se abrogă.

Art. 3 Primarul municipiului Roman prin aparatul propriu de specialitate şi serviciile publice de interes local va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 4 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre, conform legii, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU