HCL nr. 060 din 21.03.2019

0
HCL nr. 060 din 21.03.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 60 din 21.03.2019

privind aprobarea DALI-ului și a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie: „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului Multicultural «UNIREA», Municipiul Roman”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 5694/20.03.2019 întocmită şi înaintată de către Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu şi raportul de specialitate nr. 5694/20.03.2019 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul favorabil nr. 21 din 21.03.2019 al Comisiei de Urbanism şi Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 60 din 21.03.2019 al Comisiei Juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 5800 din 21.03.2019 dat de Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată precum și ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii finantate din fonduri publice;

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 6, lit. “a”, pct. 13, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă DALI actualizat pentru obiectivul de investitie: „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului Multicultural «UNIREA», Municipiul Roman”.

Art. 2 Se aprobă Devizul general actualizat privind obiectivul de investitie: „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Centrului Multicultural «UNIREA», Municipiul Roman” in valoare totala de 13.204.141,60 lei T.V.A. inclus, din care C+M de 8.166.047,26 lei T.V.A. inclus conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică şi Direcţia Buget Contabilitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Secretarului municipiului Roman instituţiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU