HCL nr. 058 din 21.03.2019

0
HCL nr. 058 din 21.03.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 58 din 21.03.2019

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 5565 din 19.03.2019 iniţiată de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 5567 din 19.03.2019 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 24 din 21.03.2019 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 7 din 21.03.2019 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 58 din 21.03.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 5800 din 21.03.2019 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, precum şi art. 45 şi 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă efectuarea unei cheltuieli în sumă de 1.000 lei pentru premierea câștigătorilor ediției a V-a a Concursului Regional „Matematica pentru toți”, din data de 6 aprilie 2019, conform Acordului de asociere cu Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roman, din anexa nr. 1, care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2 Se aprobă efectuarea unei cheltuieli în sumă de 2.500 lei pentru premierea câștigătorilor Concursului Regional de Matematică α și Ω – ediția a XVIII-a, din perioada 12–14 aprilie 2019, conform Acordului de asociere cu Colegiul Tehnic ,,Petru Poni” Roman, din anexa nr. 2, care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 3 Se aprobă efectuarea unei cheltuieli în sumă de 2.500 lei pentru premierea câștigătorilor trofeelor Festivalului Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Adolescenți „Lucky Kids” – ediția a VIII-a 2019, care se desfășoară la Roman în perioada 23–24 martie 2019, conform Acordului de asociere cu Asociația Lucky Dance Roman, din anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU