HCL nr. 057 din 21.03.2019

  0
  1065

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 57 din 21.03.2019

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere art. 35, alin. 1 şi al art. 47 din Legea nr. 215/2001R – Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 9, alin. 1 şi 2 din O.G. nr. 35/2002 – Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;

  Văzând avizul favorabil nr. 20 din 21.03.2019 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 57 din 21.03.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 5800 din __.03.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

  Luând în considerare prevederile art. 5, alin 1 din H.C.L. nr. 101 din 06.08.20008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R – Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. unic Se alege dna Roxana Ioana Iorga ca preşedinte de şedinţă pe o durată de 3 luni, respectiv lunile martie, aprilie și mai 2019.

  Preşedinte de şedinţă,
  Roxana Ioana IORGA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU