HCL nr. 057 din 26.03.2021

0
HCL nr. 057 din 26.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 57 din 26.03.2021

privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la informațiile și documentele de interes public

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 17308 din 05.03.2021 înaintat de către dnul Radu-Constantin Samson – Viceprimarul Municipiului Roman, dnul Ionuț Corbu – consilier local și Gheorghe-Ovidiu Mărtici – consilier local, raportul de specialitate nr. 22145 din 23.03.2021 întocmit de către Direcția Economică, precum și raportul de specialitate nr. 22338 din 23.03.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 22488 din 26.03.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 14 din 26.03.2021 al comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul nr. 66 din 26.03.2021 al comisiei juridice;

Având în vedere prevederile:

 • art. 15, alin. (1), art. 18, alin.(1), art. 19 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • art. 6 și art. 12 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea si sancționarea corupției;
 • art. 73, alin. (3) din Legea 273/2006 privind Finanțele publice locale;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, ale art. 139, ale art. 140, alin. (1), precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se completează Regulamentul Consiliului Local al Municipiului Roman cu următorul articol, după cum urmează:

 • – la art. 20, după alin. 14 se introduce un nou alineat, care va avea următorul conținut:
  „ 15. Ședințele Consiliului Local al Municipiului Roman, cu prezență fizică a consilierilor sau desfășurate prin intermediul mijloacelor de comunicare audiovideo, vor fi transmise în direct în timp real, pe pagina web
  www.primariaroman.ro, sau pe orice altă platformă accesibilă prin intermediul internetului, pe un cont dedicat Primăriei Municipiului Roman sau Consiliului Local Roman. După încheierea ședinței, înregistrarea video a ședinței va fi arhivată pe pagina web www.primariaroman.ro, în secțiunea „Consiliul Local. ”

Art. 2 Se aprobă publicarea pe pagina web www.primariaroman.ro până pe data de 10 a fiecărei luni a situației centralizatoare a tuturor plăților efectuate în luna anterioară, aferente achizițiilor publice de lucrări, bunuri, servicii, atât cele derulate prin SEAP, cât și cele exceptate de la aplicarea legii achizițiilor publice, sau derulate în afara SEAP, indiferent de sursa de finanțare.

Art. 3 Prevederile articolului 2 se aplică și achizițiilor derulate de instituțiile publice cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman înființate de către autoritatea deliberativă.

Art. 4 Se vor publica pe pagina web a Primăriei Municipiului Roman contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilitate publică, reglementate prin prevederile Legii nr. 51/2006, precum și actele adiționale ulterioare.

Art. 5 Responsabilii desemnați din cadrul instituțiilor publice menționate la articolul 3 și din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor transmite lunar, în format editabil, documentele necesare publicării către Biroul de administrare infrastructură I.T. și baze de date, din aparatul de lucru al primarului, care se va ocupa cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Dispozițiile prezentei hotărâri vor fi puse în aplicare în termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data adoptării.

Art. 7 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU