HCL nr. 058 din 26.03.2021

0
HCL nr. 058 din 26.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 58 din 26.03.2021

privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in
vederea exercitarii votului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 23373 din 26.03.2021 înaintat de către Primarul municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum si raportul de specialitate nr. 23374 din 26.03.2021 întocmit de către Direcția Tehnica si Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 23393 din 26.03.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 16 din 26.03.2021 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum și avizul nr. 67 din 26.03.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • Adresele nr. 2621/11.02.2021 și nr. 1858/11.02.2021 Operatorul Regional Compania Județeană Apa Serv SA
  • Avizul ANRSC nr. 809850 /17.07.2020 privind solicitarea operatorului regional C.J.Apa Serv SA de modificarea prețurilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare;

Luând în considerare prevederile :

  • Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 8, alin. (3), lit. „k” si „d^2” și art. 10, alin. (5), precum și art. 43, alin. 8;
  • Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare , respectiv art. 12, alin. 1, lit. „i” si art. 35, alin .4.
  • Hotararii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a Statutului – cadru ale asociatiillor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ art. 129, alin. 2, lit. „d” si alin. 7, lit. n), cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 139 , alea art. 140, precum si ale art. 196, alin. ,1 lit. a) din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Roman, să voteze în Adunarea Generala a Asociațiilor a A.D.I ”AQUA NEAMT”, în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Roman, împotriva:

  • modificării prețurilor și tarifelor la serviciul de alimentare cu apa potabila si de canalizare-epurare, conform avizului A.N.R.S.C nr. 809850/17.07.2020;
  • modificării tarifelor pentru Proiectare pentru proiectele de apa potabila, respectiv racord de canalizare si Agreerea agentilor economici pentru executarea lucrarilor de bransamente apa, racord canalizare si separare retele aflate in administrarea C.J. Apa Serv S.A..

Art. 2 Se acorda mandat special reprezentantului municipiului Roman să voteze în Adunarea Generala a Asociaților a A.D.I ”.AQUA NEAMT”, în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Roman pentru modificarea, prin Act adițional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare nr. 28/ 10.08.2009, încheiat intre Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT” si Compania Județeana Apa Serv S.A., (care va include actualizarea inventarului bunurilor de retur aferente sistemelor preluate de operatorul regional si, după caz, si modificarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare-epurare), modificare tarife servicii conexe.

Art. 3 În situația în care reprezentantul municipiului Roman se afla în imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, devin incidente prevederile art. 3 din H.C.L. nr. 8/2021.

Art. 4 Se aproba semnarea de către Președintele Asociației, reprezentantul legal al A.D.I.”AQUA NEAMT”, a Actului Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare nr. 28/2009, cu privire la actualizarea inventarului bunurilor de retur aferente sistemelor preluate de operatorul regional si, după caz, cu modificarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si canalizare-epurare si a tarifelor la servicii conexe.

Art. 5 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre A.D.I. AQUA Neamț, precum și autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU