HCL nr. 055 din 27.02.2019

  0
  1179

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 55 din 27.02.2019

  privind aprobarea îndreptării unei erori materiale

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 3817 din 25.02.2019 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 3818 din 25.02.2019 întocmit de către Compartimentul Evidenţă Patrimoniu din cadrul Direcției Juridice și Administraţie Publică;

  Văzând avizul favorabil nr. 20 din 27.02.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 55 din 27.02.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 4023 din 27.02.2019 al Secretarului Municipiului Roman;

  Avand în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, precum şi ale art. 36, alin. (2), lit. d) şi ale art. 36, alin. (6), lit. a) pct. 16 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  În temeiul art. 45şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din acelaşi act normativ:

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei 1 la H.C.L. nr. 14 din 31.01.2018 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor proprietate privată a municipiului Roman, în sensul că la poziția 4, coloana 2, se va înscrie adresa: ”Str. Bogdan Dragoș 1A/31”, în loc de ”str. Bogdan Dragoș 1/16”, cum din eroare s-a trecut.

  Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 14/2019 se menţin neschimbate.

  Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin HOLBAN

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU