HCL nr. 056 din 27.02.2019

0
HCL nr. 056 din 27.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 56 din 27.02.2019

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 3982 din 26.02.2019 iniţiată de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 3983 din 26.02.2019 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 23 din 27.02.2019 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 6 din 27.02.2019 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 56 din 27.02.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 4023 din 27.02.2019 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, precum şi art. 45 şi 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă efectuarea unei cheltuieli în sumă de 3.000 lei necesară desfășurării în bune condiții a Zilei Internaționale a Femeii 2019, organizate pentru membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Roman.

Art. 2 Se aprobă efectuarea unei cheltuieli în sumă de 2.000 lei necesară desfășurării în bune condiții a Zilei Internaționale a Femeii 2019, organizate pentru membrii Uniunii Generale a Pensionarilor din România, filiala Roman.

Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU