HCL nr. 054 din 27.02.2019

0
HCL nr. 054 din 27.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 54 din 27.02.2019

privind aprobarea devizului general actualizat si a contributiei bugetului local pentru obiectivul de investitie: „Canalizare menajera str. N.Balcescu si I.L.Caragiale si Canalizare pluviala str. N.Balcescu, A. Iancu, Fdt. Crisan si I.L. Caragiale, municipiul Roman, jud. Neamt ”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 3761 din 22.02.2019 întocmită şi înaintată de Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu şi raportul de specialitate nr. 3762 din 22.02.2019 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul favorabil nr. 19 din 27.02.2019 al Comisiei de Urbanism şi Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 54 din 27.02.2019 al Comisiei Juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 4023 din 27.02.2019 dat de Secretarul Municipiului Roman;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată precum si ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii finantate din fonduri publice;

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 6, lit. “a”, pct. 13, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Devizul general actualizat privind obiectivul de investitie: „Canalizare menajera str. N.Balcescu si I.L.Caragiale si Canalizare pluviala str. N.Balcescu, A. Iancu, Fdt. Crisan si I.L. Caragiale, municipiul Roman, jud. Neamt”, in valoare totala de 2.406.007,06 lei TVA inclus, din care C+M de 1.976.052,10 lei TVA inclus conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aproba contributia bugetului local la finantarea obiectivului de investitie: „Canalizare menajera str. N.Balcescu si I.L.Caragiale si Canalizare pluviala str. N.Balcescu, A. Iancu, Fdt. Crisan si I.L. Caragiale, municipiul Roman, jud. Neamt” in suma de 290.567,73 lei TVA inclus,

Art. 3 Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului municipiului Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU