HCL nr. 055 din 11.03.2021

0
HCL nr. 055 din 11.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 55 din 11.03.2021

privind aprobarea acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală, în cadrul proiectului “Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Roman”, propus pentru finanțare prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 16.781 din 4.03.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 16.783 din 4.03.2021 întocmit de către Biroul Control, Strategii și Marketing Instituțional;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 18553 din 10.03.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 25 din 11.03.2021 al Comisiei pentru buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 59 din 11.03.2021 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile din GHIDUL SOLICITANTULUI Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. e), lit. c), ale art. 139, alin. (1), ale art. 140, alin.(1) precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat pentru dezvoltare locală între Institutul pentru Politici Publice și Municipiul Roman, în vederea implementării proiectului “Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Roman”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă – Cererea de proiecte POCA/659/2/1, conform modelului din anexă – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, să semneze acordul de parteneriat pentru dezvoltare locală în numele Municipiului Roman și toate documentele aferente proiectului;

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Radu-Constantin SAMSON

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU