HCL nr. 056 din 11.03.2021

0
HCL nr. 056 din 11.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 56 din 11.03.2021

privind exprimarea acordului în vederea încheierii unui act de partaj

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 18121 din 09.03.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 18430 din 10.03.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 18553 din 10.03.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 13 din 11.03.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 60 din 11.03.2021 al Comisiei Juridice;

Având în adresa nr. 16614/04.03.2021 a BIN Buțureanu-Cărpușor Andreea- Luminița, prin care se cere acordul municipiului Roman, în calitate de titular al dreptului de creanță înscris în Cartea Funciară cu privire la apartamentul nr. 62 situat în Blocul nr. 17 situat în B-dul Roman Mușat pentru partajarea imobilului;

Luând în considerare prevederile art. 12, art. 1143 și art. 1144 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

Având în vedere prevederile art. 129 si cele ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se dă acordul cu privire la partajarea apartamentului nr. 62 situat în mun. Roman, B-dul Roman-Mușat, bl. 17, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, cu o suprafață construită de 57,50 mp, împreună cu coproprietate, forțată și perpetuă asupra tuturor părților din bloc, care prin natura sau destinația lor sunt în folosința comună a tuturor coproprietarilor din bloc și dreptul de folosință asupra terenului indiviz aferent apartamentului în suprafață de 11,50 mpCPI din suprafața totală de teren pe care se află amplasat blocul, identificat cu nr. Cadastral 50707-C1-U15, înscris în Cartea Funciară a mun. Roman nr. 50707-C1- U15, pentru care este notat dreptul de creanță al municipiului Roman pentru suma de 32280 euro, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 143682, calculat în baza procesului verbal nr. 16441/12.11.2013, debitul actual fiind in sumă de 102967 lei, precum și interdicția de înstrăinare a imobilului înainte de rambursarea integral a ratelor neachitate.
(2). Partajarea imobilului identificat la alin. (1) se va efectua între doamnele Vâncă Daniela și Lungu Oana-Ivone, moștenitoare a defuncților Mihăilă Vasile, decedat la data de 09.02.2020 și Mihăilă Maria, decedată la data de 17.11.2020, în baza certificatului de moștenitor nr. 3/21.01.2021 eliberat de BIN Buțureanu- Cărpușor Andreea-Luminița, urmând ca doamna Vâncă Daniela să preia în deplină proprietate, exclusiv și pașnica posesie imobilul, împreună cu toate creanțele existente asupra acestuia.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Direcția Juridică și Administrație Publică, Direcția Economică și Direcția de Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Roman.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului municipiului Roman, Biroului Individual Notarial Buțureanu-Cărpușor Andreea Luminița, precum și tuturor autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Radu-Constantin SAMSON

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU