HCL nr. 054 din 11.03.2021

0
HCL nr. 054 din 11.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 54 din 11.03.2021

privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier și vacantarea locului de consilier local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Luând în considerare cererea de demisie a dlui Dăniluc Cristian-Răzvan, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 15676/02.03.2021;

Având în vedere referatul constatator nr. 16478 întocmit de dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman și de către dnul Gheorghe Carnariu – Secretarul general al municipiului Roman;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 18553 din data de 10.03.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 12 din 11.03.2021 al Comisiei de administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 58 din 11.03.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 204, alin. 2, lit. „a” și alin. (3) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum si ale Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului Local al municipiului Roman;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se constată încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local pentru dnul Cristian-Razvan Dăniluc şi se declară vacant locul de consilier local a acestuia.

Art. 2 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Radu-Constantin SAMSON

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU