HCL nr. 053 din 27.02.2019

  0
  776

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 53 din 27.02.2019

  privind aprobarea măsurilor pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 3791 din 25.02.2019 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 3792 din 25.02.2019 întocmit de către Biroul Control, Strategii și Marketing Instituțional și Direcția Economică;

  Văzând avizul favorabil nr. 19 din 27.02.2019 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 53 din 27.02.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 4023 din 27.02.2019 dat de Secretarul Municipiului Roman;

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și lit d), alin 4, lit. a) și alin. 6 din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din acelaşi act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Roman, începând cu exercițiul bugetar aferent anului 2019.

  Art. 2 Se aprobă Regulamentul privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 3 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuternicește Primarul Municipiului Roman și structurile specializate din cadrul Municipiului Roman.

  Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin HOLBAN

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU