HCL nr. 053 din 30.03.2022

0
HCL nr. 053 din 30.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 53 din 30.03.2022

privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 28.01.2016 de aprobare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2027

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 11414 din 16.02.2022 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 11.829 din 16.02.2022 întocmit de Serviciul Control, Calitate, Monitorizare Mediu și Marketing Instituțional;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 21965 din 24.03.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 34 din 28.03.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 58 din 28.03.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. e), ale art. 139, alin. 3, lit ”a”, ale art. 140, alin. (1) precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1 Se aprobă completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 28.01.2016 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2027, după cum urmează:

 • includerea proiectului „Dezvoltarea sistemului de transport public local, prin continuarea înnoirii parcului de autobuze, cu achiziția de autobuze ecologice (curate)”, la poziția 44 din Portofoliul de proiecte strategice prioritare;
 • includerea proiectului “Modernizarea stațiilor de transport public local, inclusiv cu  funcțiuni tip smart-city”, la poziția 45 din Portofoliul de proiecte strategice prioritare;
 • includerea proiectului “Implementarea sistemului e-ticketing si informare calatori”, la poziția 46 din Portofoliul de proiecte strategice prioritare;
 • includerea proiectului “Implementarea unui sistem de supraveghere video trafic”, la poziția 47 din Portofoliul de proiecte strategice prioritare;
 • includerea proiectului “Construire centru de comanda si control trafic si supraveghere video”, la poziția 48 din Portofoliul de proiecte strategice prioritare;
 • includerea proiectului “Implementarea unui sistem de management trafic adaptiv integrat”, la poziția 49 din Portofoliul de proiecte strategice prioritare;
 • includerea proiectului “Instalarea stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice sau hibride”, la poziția 50 din Portofoliul de proiecte strategice prioritare;
 • includerea proiectului “Pista de biciclete str. Mihai Viteazu”, la poziția 51 din Portofoliul de proiecte strategice prioritare;
 • includerea proiectului “Pista de biciclete Strada Tirului – Strada Ogoarelor”, la poziția 52 din Portofoliul de proiecte strategice prioritare;
 • includerea proiectului “ Pista de biciclete pe mal Moldova intre Somaco și Stadionul Moldova”, la poziția 53 din Portofoliul de proiecte strategice prioritare;
 • includerea proiectului “Reabilitarea si integrarea turistică a monumentului istoric: Biserica Precista Mică”, la poziția 54 din Portofoliul de proiecte strategice prioritare;
 • includerea proiectului “Renovarea energetică a clădirilor publice din Municipiul Roman – Grădinița cu program normal – strada Cuza Vodă nr.17”, la poziția 55 din Portofoliul de proiecte strategice prioritare, conform anexei la prezenta hotărâre.

ART. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0