HCL nr. 054 din 30.03.2022

0
HCL nr. 054 din 30.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 54 din 30.03.2022

privind mandatarea reprezentanților angajatorului pentru a negocia şi semna acordul colectiv al funcţionarilor publici şi contractul colectiv de muncă al personalului contractual, precum şi actele adiţionale ale acordului colectiv, respectiv ale contractului colectiv de muncă pentru aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de aprobare nr. 20673/2022 iniţiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 21228/2022, întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul de legalitate nr. 21965 din 24.03.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 10 din 28.03.2022 al comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil nr. 59 din 28.03.2022 al comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile:

  • art. 136, alin. (3), litera a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
  • art.487 din O.U.G. nr.57/2017 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 129, art. 131, art. 134 alin. (1) lit a), art. 136 alin. (1) din Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social.
  • art. 229 și art. 230 din Legea nr. 53/2003 Republicată – Codul muncii.
  • art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. 3, lit ”a”,, al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din acelasi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se mandatează Primarul municipiului Roman pentru a negocia şi semna din partea angajatorului, acordul colectiv al funcţionarilor publici şi contractul colectiv de muncă al personalului contractual, precum şi actele adiţionale ale acordului colectiv, respectiv ale contractului colectiv de muncă, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Roman.

Art. 2. Se mandatează Primarul și Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Roman, în vederea negocierii şi semnării acordului colectiv al funcţionarilor publici și a contractului colectiv de muncă al personalului contractual, din partea angajatorului precum şi a actelor adiţionale ale acordului colectiv, respectiv ale contractului colectiv de muncă, pentru Direcția de Asistență Socială Roman.

Art. 3. Se mandatează Primarul și Directorul Direcției Municipal Locato Roman, în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă al personalului contractual din partea angajatorului, precum şi a actelor adiţionale ale acestuia, pentru Direcția Municipal Locato.

Art. 4. Se mandatează Primarul și Directorul Direcției Administrare Piețe Roman, în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă al personalului contractual din partea angajatorului, precum şi a actelor adiţionale ale acestuia, pentru Direcția  Administrare Piețe Roman.

Art. 5. Se mandatează Primarul și Directorul Clubului Sportiv Municipal Roman, în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă al personalului contractual din partea angajatorului, precum şi a actelor adiţionale ale acestuia, pentru Clubul Sportiv Municipal Roman.

Art. 6. Primarul, directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Roman și directorii Direcției Municipal Locato Roman, Direcției Administrare Piețe și Clubului Sportiv Municipal Roman, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0