HCL nr. 052 din 30.03.2022

0
HCL nr. 052 din 30.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 52 din 30.03.2022

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de necesitate nr. 4025 din 15.03.2022 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
  • referatul de aprobare nr. 18687 din 15.03.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 18989 din 16.03.2022 întocmit de către Biroul Administrație Publică și Relația cu Consiliul Local;
  • avizul de legalitate nr. 21965 din 24.03.2022 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 33 din 28.03.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 57 din 28.03.2022 al Comisiei juridice;
  • – avizul consultativ favorabil al Consiliului Județean Neamț, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Judeațean nr. 32 din 28 februarie 2021;
  • art. 112, alin. (3), lit. b), art. 118, art. 119 și art. 120, lit. d) din Legea asistenței sociale
  • Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările actuale;
  • Ordinul Ministerului Muncii și Justiţiei Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al  Municipiului București;
  • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrarea publică, republicată;
  • art. 6, alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;
  • art. 2, lit. c), art. 3, alin. 2, lit. b) și art. 5 din Anexa 2 a Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal ;

În temeiul art. 129, alin. 2 lit. d) și alin. 7, lit b), art. 139, alin. (3), lit. ”a”, al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2022, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Hotărarea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al  Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0