HCL nr. 051 din 30.03.2022

0
HCL nr. 051 din 30.03.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 51 din 30.03.2022
privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Roman pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 și semestrul I al anului școlar 2022-2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 15130 din 01.03.2022 inițiat de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 15379 din 02.03.2022 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 21956 din 24.03.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 32 din 28.03.2022 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 5 din 28.03.2022 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 56 din 28.03.2022 al Comisiei juridice.

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

Având în vedere prevederile art. 9, alin (7), art. 82, alin (1), alin (2) și art. 105, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile articolului unic din Hotărârea Guvernului României nr. 1094 din 6 octombrie 2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2021-2022;

Având în vedere dispozițiile Cap. II, art. 5 – art. 16 și Cap. III art. 17 – art. 19 din Anexa la Ordinul nr. 5870 din 22 decembrie 2021privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul Educației, și prevederile O.M.E.N.C.S. nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului;

În conformitate cu Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5511 din 28 octombrie 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum şi cu H.C.L. nr. 4 din 28.01.2021 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2021-2022 și ale H.C.L. nr. 285 din 22.12.2022 privind
aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2022-2023;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) și alin (2), lit. „1”, ale alin. (7), lit. „a”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, ale art. 139, alin. 3, lit ”a”, art. 140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă, în limita fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2022, pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 și semestrul I al anului școlar 2022-2023, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, din instituțiile de învățământ din Municipiul Roman, un număr total de 3519 burse școlare, după cum urmează:

  1. burse de performanță în cuantum lunar de 500 lei, pentru perioada cursurilor
    școlare;
  2. burse de merit în cuantum lunar de 200 lei, pentru perioada cursurilor școlare;
  3. burse de studiu în cuantum lunar de 150 lei, pentru perioada cursurilor școlare;
  4. burse de ajutor social în cuantum lunar de 200 lei, cu plata integrală atât pe perioada cursurilor școlare cât și a vacanțelor.

Art. 2. Se aprobă numărul și tipul de burse pentru fiecare instituție de învățământ preuniversitar de stat, cu frecvență, din Municipiul Roman, conform anexeinr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Educației nr. 5870 din 22 decembrie 2021 care stabilește criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.

Art. 3. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ.

Art. 4. Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 5. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al  Municipiului Roman, instituțiilor de învățământ şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 20 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 1