HCL nr. 052 din 25.02.2021

  0
  624

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 52 din 25.02.2021

  privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor comerciale proprietate publică şi privată a Municipiului Roman, cu drept de administrare de către Direcţia Administrare Pieţe

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 12308 din 17.02.2021 înaintat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 12385 din 18.02.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

  Văzând avizul de legalitate nr. 13076 din 23.02.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 19 din 23.02.2021 al Comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 52 din 23.02.2021 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 207/2015privind Codul de procedură fiscală;

  Luând în considerare prevederile art. 333-344, ale art. 108, alin. 1, lit. „c”, art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi prevederile H.C.L. a municipiului Roman cu nr. 144 din 30.07.2020;

  În temeiul art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire a contractelor pe o perioadă de cinci ani, a spațiilor comerciale prevăzute în anexa nr. 1 și Planul de situație – anexele 1.1. și 1.2. la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Se aprobă Documentația de atribuire pentru închirierea spațiilor menționate la art. 1, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, și se împuternicește Directorul Direcției Administrare Piețe, prin serviciile specializate, să organizeze procedura de licitație și să semneze contractele de închiriere.

  Art. 3 Se desemnează reprezentantul Consiliului Local Roman în comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea imobilelor aflate în proprietatea publică/privată a municipiului Roman și administrate de Direcția Administrare Piețe:
  1. Membru: Roxana-Dumitrița LOHAN – consilier local;

  Art. 4 Se aprobă prelungirea actualelor contracte de închiriere până la finalizarea procedurii de licitație și încheierea contractelor atribuite.

  Art. 5 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  George-Dragoș BARCĂ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU