HCL nr. 053 din 25.02.2021

  0
  795

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 53 din 25.02.2021

  privind aprobarea Regulamentului de organizare și efectuare transport persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi în municipiul Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 25819 din 29.12.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 25909 din 30.12.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Serviciul Autorizări, Comercial, Transport;

  Văzând avizul de legalitate nr. 13076 din 19.02.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 11 din 23.02.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil 53 din 23.02.2021 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, ale Ordinului nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere și ale Ordinului ANRSC nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor publice de transport public local;

  În conformitate cu art. 129, alin. 2, litera „d”, alin. 7, litera “s” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În temeiul art. 139, art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare și efectuare transport persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi în municipiul Roman, conform anexei la prezenta hotărâre.

  Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr. 12 din 31.01.2008, cu modificările și completările ulterioare se abrogă.

  Art. 3 Hotărarea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  George-Dragoș BARCĂ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU