HCL nr. 050 din 27.02.2019

0
HCL nr. 050 din 27.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 50 din 27.02.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 18 din 14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local, modificata și completata

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 3745 din 22.02.2019 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 3746 din 22.02.2019 întocmit de către Serviciul Autorizari Comercial Transporturi;

Văzând avizul favorabil nr. 18 din 27.02.2019 al Comisiei pentru administaţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil 50 din 27.02.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate 4023 din 27.02.2019 dat de către Secretarul municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 16, alin. 1, ale art. 17, alin. 1, lit. “c” şi „i”, ale art. 18, alin. 1, lit. “d”, ale art. 28, alin. 2 din Legea nr. 92/2007 privind transportul public local, ale art. 3 și 26 din Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007, privind aprobarea Normeor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane precum şi cele ale art. 36, alin. 2, lit. “d” şi alin. 6, lit. “a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia pulică locală;

În temeiul art. 45, pct. 1 şi al art. 115, alin. (1), lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea articolului 101 din H.C.L. nr. 18/14.02.2008, cu modificările și completările ulterioare, ce va avea următorul conţinut:

  • „Se aprobă valoarea biletului de 2,5 lei/ călătorie, începând cu 01.03.2019.”

Art. 2 Serviciul Autorizari, Comercial, Transport și operatorul serviciului public de transpot local de calatori, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU