HCL nr. 049 din 27.02.2019

0
HCL nr. 049 din 27.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 49 din 27.02.2019

privind darea în administrare a unor clădiri și terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 3742 din 22.02.2019 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 3743 din 22.02.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică – Compartimentul Evidență Patrimoniu;

Văzând avizul favorabil nr. 22 din 27.02.2019 al Comisiei pentru buget – finanțe, avizul favorabil nr. 17 din 27.02.2019 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 49 din 27.02.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 4023 din 27.2019 dat de către Secretarul municipiului Roman;

Luând act de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a), ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001R – Legea administrației publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 şi ale art. 115 din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă preluarea din administrarea S.C. Municipal Locato Serv S.A. a clădirii de birouri situate în mun. Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 259.

Art. 2 Se aprobă transmiterea în administrarea Direcției Municipal Locato Roman, a clădirii de birouri C1 în suprafață construită de 237 mp și a terenului aferent în suprafață de 634 mp.

Art. 3 Se aprobă transmiterea în administrarea Direcției Municipal Locato Roman, a clădirii anexă C2 în suprafață construită de 93 mp, a clădirii anexă C3 în suprafață construită de 80 mp și a terenului aferent în suprafață de 927 mp.

Art. 4 Preluarea – predarea bunurilor prevăzute la art. 1 și art. 2 se va face pe bază de protocol de predare-primire.

Art. 5 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Roman, conducerea Direcției Municipal Locato Roman și structurile specializate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor publice de interes local.

Art. 6 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr. 79/14.04.2009 se abrogă.

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU