HCL nr. 051 din 27.02.2019

  0
  1161

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 51 din 27.02.2019

  privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie: „Reabilitarea si modernizarea drumurilor publice in cartierul Petru Rares, Municipiul Roman”

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 3749/22.02.2019 întocmită şi înaintată de către Primarul Municipiului Roman – Lucian Ovidiu Micu şi raportul de specialitate nr. 3750/22.02.2019 întocmit de către Direcţia Tehnică;

  Văzând avizul favorabil nr. 17 din 27.02.2019 al Comisiei de Urbanism şi Administrarea Teritoriului avizul favorabil nr. 51 din 27.02.2019 al Comisiei Juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 4023 din 27.02.2019 dat de Secretarul Municipiului Roma

  Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată precum si ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii finantate din fonduri publice;

  În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 6, lit. “a”, pct. 13, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă Devizul general actualizat privind obiectivul de investitie: „Reabilitarea si modernizarea drumurilor publice in cartierul Petru Rares, municipiul Roman”, in valoare totala de 3.732.933,71 lei TVA inclus, din care C+M de 3.319.580,51 lei TVA inclus conform anexei la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului municipiului Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin HOLBAN

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU