HCL nr. 04 din 31.01.2018

0
HCL nr. 04 din 31.01.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 4 din 31.01.2018

privind aprobarea Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

 • Expunerea de motive a Primarului municipiului Roman nr. 1263 din 22.01.2018;
 • Raportul de Specialitate întocmit de către Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială nr. 1264 din 22.01.2018;
 • Avizul favorabil nr. 2 din 31.01.2018 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 4 din 31.01.2018 al
  Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1924 din 31.01.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;
 • Art. 14 din ANEXA 2 – REGULAMENTUL-CADRU de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor din H.G. nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
 • H.C.L. nr. 208/18.12.2015 privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Roman modificată și completată prin H.C.L. nr. 252/21/12/2016.
  În temeiul art. 36, alin. 2, lit.”d” și alin. 6, lit.”a”, pct. 2, ale art. 45,
  precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R cu modificările şi
  completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă componenta Colegiului director al Direcției de Asistență Socială după cum urmează:
Presedinte: Secretar al Municipiului Roman – Gheorghe Carnariu;
Membrii:

 • Director Executiv Direcția de Asistenta Sociala Roman –
  Sorina Monac;
 • Șef Serviciu Beneficii de Asistență Socială – Mihaiță Sahîn;
 • Șef Centrul Rezidential pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor – Gianina Chirugu;
 • Șef Serviciu Administrație Publică Locală – Manuela Tătaru;
 • Șef Serviciu organizare evenimente, Cultură, Culte, Invaățământ, Mass Media și IT – Mihai Bîrjoveanu;
 • Președinte al Fundației Pacea – Lucian Bobirnac;
 • Fundația Melchisedec – preot Crețu Cătălin;
  Art. 2. Primarul municipiului Roman prin aparatul propriu de specialitate şi serviciile publice de interes local va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre, conform legii, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU