HCL nr. 048 din 27.02.2019

0
HCL nr. 048 din 27.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 48 din 27.02.2019

privind aprobarea amenajarii unei parcari publice pe terenul proprietate a municipiului Roman, str. Aprodu Arbore f.n. , judetul Neamt

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 3605 din 21.02.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 3606 din 21.02.2019 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 16 din 27.02.2019 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. nr. 48 din 27.02.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 4023 din 27.02.2019 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 15, lit. „a” din Legea nr. 50/1991R, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se retrage dreptul de administrare a Directiei Administrare Piete asupra terenului in suprafață de 1284 mp conform actelor si 1201 mp dupa masuratorile din teren, inscris in Cartea Funciara nr. 54255 Roman, avand numarul cadastral 54255.

Art. 2 Investitia se va realiza din fonduri proprii ale S.C. Pro Center, care va preda terenul si investitia in patrimoniul municipiului Roman, dupa semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
Se aprobă transmiterea în folosință către S.C. Pro Center, a terenului în suprafață de 1284 mp conform actelor si 1201 mp dupa masuratorile din teren, inscris in Cartea Funciara nr. 54255 Roman, avand numarul cadastral 54255, aparținand domeniului public al Municipiului Roman pe perioada desfasurarii lucrarilor la investitia „Amenajare parcare publica cu un numar de 29 de locuri de parcare”.

Art. 3 De la data predarii lucrarii se acorda un drept de utilizare a unui nr. de 12 locuri de parcare de catre investitor pe perioada de 20 de ani si pana la concurenta sumei ce reprezinta valoarea investitiei.

Art. 4 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU